fesili - la question

Samoan English français
O ai ? Who? Qui ?
O le a ? What? Quoi ?
E faapefea ? How? Comment ?
E fia ?
 
How much?
How many?
Combien ?
O fea ? Where? Où ?
O anafea ? When? Quand ?
Aisea ? Why? Pourquoi ?
aua, ma, ona o Because Parce que
tali answer la réponse