weather, climate - le climat

Samoan English français
fetu star l'étoile
masina moon la lune
la sun le soleil
malamalama light la lumière
fa'amalu le parasol
paolo shadow, shade l'ombre
va'teatea sky le ciel
ao cloud le nuage
puao, usa fog
mist
le brouillard
la brume
ea [UK] l'air
savili, matagi wind le vent
ta'uta'u
afa
storm
hurricane
la tempête
l'ouragan
fai'titili, ta'alili thunder le tonnerre
emo, mo'li'uila flash, lightning l'éclair
nuanua rainbow l'arc-en-ciel
timu, ua rain la pluie
fa'amalu umbrella le parapluie
snow la neige
aisa [UK] ice la glace


Samoan English français
vevela, a'asa
fa'avevela
hot
heat
chaud
la chaleur
malulu, ma'alili cold froid
matutu, mago dry sec
su'su wet, humid humide