afio mai - welcome - bienvenue

Samoan English français
talofa hello, hi salut
O fa'apefea mai oe?
O a mai oe?
How are you? Comment ça va ?
O lelei au I am fine/well Je vais bien
O ai lou suafa? [formal]
O ai lou igoa?
What's your name? Quel est votre nom ?
Comment tu t'appelles ?
O lo'u suafa (igoa) o ... My name is ... Je m'appelle ...
(Mon nom est ...)
igoa name le nom
Fiafia ua ta feiloai Nice to meet you Enchanté
manuia le taeao good morning bonjour
manuia le aso "good day" bonjour
manuia le afiafi good afternoon/evening bonsoir
manuia le po good night bonne nuit
tofa goodbye au revoir
good luck bonne chance
the kiss la bise, le baiser
Oute alofa ia oe.
E alofa a'u ia oe
I love you Je t'aime
fa'amolemole please s'il vous plaît
fa'afetai thanks merci
Oute le malamalama I don't understand Je ne comprends pas
Ete tautala Igilisi? Do you speak English? Parlez-vous anglais ?
ioe yes oui
leai no non
Fa'atoese lava Sorry Désolé
Tulou lava Excuse me Excusez-moi
Fesoasoani mai! Help! À l'aide ! Au secours !